NOVA FITXA ESTADÍSTICA

FITXA ESTADÍSTICA D’EDIFICACIÓ I DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ.

 

S’ADJUNTARÀ AMB EL VISAT DE DIRECCIONS D’OBRA O DIRECCIONS D’EXECUCIÓ D’OBRA

 

A partir del mes de març els col·legiats que visin o registrin una direcció d’obra o una direcció d’execució adjuntaran amb la nota d’encàrrec i el full d’assumeix, una fitxa estadística d’edificació i materials.

Aquesta fitxa s’utilitzarà a nivell nacional a tots els col·legis d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació i vol normalitzar a nivell nacional la informació disponible sobre els sistemes constructius i materials utilitzats en relació amb el control de qualitat.

El full recollirà informació sobre els sistemes constructius i materials utilitzats en obres de rehabilitació i obra nova.

L’accés a la fitxa es realitzarà mitjançant un enllaç dins l’espai impresos de visat, a la web del COAATT www.apatgn.org

En accedir-hi per primer cop serà necessari registra-se. Per fer-ho caldrà indicar un nom d’usuari, un password i un correu electrònic.

Immediatament s’accedeix a un espai personal on cada col·legiat podrà gestionar les seves fitxes. Es podrà generar una nova fulla, o consultar o modificar una existent.

Per obrir una nova fitxa es triarà “ crear nueva hoja resumen”

A la nova fitxa s’han d’omplir les dades sobre l’objecte del projecte i els materials. Les dades sobre l’arquitecte tècnic no s’han d’omplir.

La informació sobre sistemes constructius i materials s’ordena per capítols d’obra i inclou dues columnes: a la primera, P, s’indicarà la informació recollida al projecte d’execució, a la columna E, en acabar l’obra, s’indicaran els sistemes i materials realment utilitzats.

Un cop complimentades les dades es guardarà la fitxa utilitzant l’opció gravar que es troba a peu de pàgina. Apareixeran llavors a peu de pàgina dues opcions, imprimir i completar. Utilitzeu imprimir si el full ja està correctament complimentat o completar per editar-lo.

Finament s’executarà l’opció “bloquear datos de projecto”. Aquesta opció tanca la possibilitat de modificar les dades de projecte introduïdes. La fulla no permet introduir dades sobre materials o sistemes a la columna E, fins que no s’han bloquejat les dades de projecte.

Un cop realitzada l’obra s’accedirà novament a la fitxa per introduir les dades. En fer-ho – recordeu el vostre usuari i contrasenya-, l’aplicació ens mostra les fitxes que l’usuari a complimentat.

Per accedir a les dades feu completar, introduïu les dades sobre els materials utilitzats realment en l’execució de l’obra i feu gravar. Es mostren a continuació tres opcions.

Les dades de la columna E es podran editar amb la opció completar. Si les dades son correctes feu imprimir. Aquesta fulla ha d’acompanyar al CFO per poder visar-ho. L’aplicació també ens permet veure les diferències que hi ha entre les dades del projecte i les realment executades.

Per poder visar una direcció d’obra o direcció d’execució d’obra s’haurà de d’entregar la fitxa estadística amb la columna P complimentada.

Quan en visi el final d’obra, aquest s’haurà d’acompanyar del full estadístic amb la columna E complimentada correctament

Si el visat es realitza de manera presencial s’omplirà al despatx i s’entregarà la fitxa impresa en paper. I si s’utilitza el visat digital, s’adjuntarà a la sol·licitud un arxiu en format PDF.

Més informació:

Gabinet tècnic

Telèfon:  977 21 27 99 - ext. 3

gabtec@apatgn.org