ACTIVITAT PROFESSIONAL AL QUART TRIMESTRE DEL 2017

 

ACTIVITAT PROFESSIONAL AL QUART TRIMESTRE DEL 2017

 

El nombre d’habitatges nous es multiplica per dos al quart trimestre de l’any i arriba als 211 habitatges nous construïs.

Al quart trimestre de 2017, el nombre d’obres de nova planta residencial baixa al voltant d’un 23 % respecte el mateix període de 2016, però el nombre d’habitatges gairebé es duplica respecte l’any passat degut a la construcció en bloc.

 

4t Trimestre 2016

4t Trimestre 2017

%

Núm. Obres de nova planta

137

211

54,01%

Núm. Obres de rehabilitació

235

231

-1,70%

Núm. Habitatges nous

73

55

-24,66%

 

L’habitatge residencial nou, segons els registres d’obres visades al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT), puja respecte del mateix període de 2016 al voltant del 54 %. El nombre d’habitatges iniciats passa de 137 a 211, i les obres de 73 a 55.

En quant a la tipologia, gairebé el 75 % del habitatges nous són en bloc, un 40 % bloc aïllat i un 35 % entre mitgeres. Pel que fa a les obres, l’habitatge unifamiliar representa més de la meitat de les obres visades, 28 en el quart trimestre de l’any.

Respecte el nombre d’habitatges acabats, el trimestre es tanca amb 95, molt per sota dels  330 finalitzats al mateix període de 2016.

L’obra nova no residencial puja gairebé un 50% respecte els valors de 2016. I inclou edificacions destinades a usos comercials, d’esports i hotelers, però especialment creix el nombre de piscines d’ús privat que passa de 16 a 24.

Obra nova no residencial

Ús

4t Trimestre 2016

4t Trimestre 2017

%

Agropecuari

3

2

-33,33%

Industrial

4

4

0,00%

Comercials

0

1

 

Culturals

0

0

 

Magatzems

2

2

0,00%

Burocràtics/oficines

0

0

 

Hotelers

0

1

 

Gasolineres (estacions de serveis)

0

0

 

D'esbarjo

0

0

 

Aparcament

0

2

 

Piscines

16

24

50,00%

Funerari

0

0

 

Sanitaris

0

0

 

Docents

0

0

 

Camps d'esports

0

1

 

Vestuaris i annexos

0

0

 

Total

25

37

48,00%

 

El sector de la rehabilitació de forma general conserva valors a les comarques de Tarragona. De forma més concreta es pot veure que a Tarragona, Reus, Salou, Vila-seca o Calafell pugen, i baixa a Salou.

Obres de rehabilitació per municipis

POBLACIÓ

4t Trimestre 2016

4t Trimestre 2017

%

 TARRAGONA

41

48

17,07%

 REUS

21

24

14,29%

 SALOU

29

12

-58,62%

 CAMBRILS

9

21

133,33%

 VILA-SECA

9

13

44,44%

 CALAFELL

4

6

50,00%

 SEGUR DE CALAFELL

0

2

 

 VALLS

3

2

-33,33%

 ESPLUGA DE FRANCOLI, L´

3

1

-66,67%

 MONTBLANC

1

1

0,00%

 MONT-ROIG DEL CAMP

3

4

33,33%

 VENDRELL, EL

1

7

600,00%

ALTRES POBLACIONS

111

90

-18,92%

 

ACTIVITAT PROFESSIONAL

 

L’activitat, entre octubre i desembre de 2017, baixa al voltant d’un 4 % respecte al mateix període de 2016.

La redacció de projectes i la direcció d’obres puja significativament, juntament amb les coordinacions de seguretat. La resta, direccions d’obra d’un sol tècnic o compartides, o les memòries valorades conserven valors respecte 2016.

Baixen els certificats d’habitabilitat i els certificats d’eficiència entre un 10 i un 20 %. La inspecció tècnica d’edificis a l’últim trimestre de l’any gairebé duplica l’activitat.

Tipus d'intervenció

4t Trimestre 2016

4t Trimestre 2017

%

Coordinador en projecte i/o redacció estudi seguretat i salut

1

3

200,00%

Coordinador en projecte i/o redacció estudi bàsic seguretat i salut

86

100

16,28%

Coordinador durant l'execució de l'obra

132

146

10,61%

Coordinador en projecte i/o redacció estudi de seguretat i salut i coordinador en execució

9

7

-22,22%

Coordinador en projecte i/o redacció estudi bàsic de seguretat i salut i coordinador en execució

54

51

-5,56%

Projecte i direcció

135

158

17,04%

Projecte

13

10

-23,08%

Direcció d'obra (aparellador exclusivament)

73

69

-5,48%

Direcció d'execució material (aparellador i arquitecte)

100

96

-4,00%

Projecte de legalització d'obra

3

2

-33,33%

Legalització de direcció d'obra

 

2

 

Legalització de direcció d'execució

2

0

-100,00%

Estudi de programa i direcció de control de qualitat

98

80

-18,37%

Estudi de programa de control de qualitat

1

6

500,00%

Direcció de control de qualitat

5

11

120,00%

Projecte d'activitat

45

40

-11,11%

Pla d'emergència

0

0

 

Programa i seguiment

0

0

 

Programació

0

0

 

Seguiment de la programació

0

0

 

Racionalització, planificació i programació d'obres

0

0

 

Projecte i direcció de parcel·lació

0

0

 

Projecte de parcel·lació

5

1

-80,00%

Direcció de parcel·lació

0

 

 

Reparcel·lació

0

1

 

Estudi i comprovació d'ofertes

0

0

 

Relacions valorades

0

0

 

Memòries valorades

51

37

-27,45%

Revisió de preus i ajust de pressupost

0

0

 

Valoració d'immobles

3

6

100,00%

Valoració de terrenys i solars

1

3

200,00%

Informes, dictàmens i reconeixements

86

81

-5,81%

Actuacions pericials / arbitratges

2

3

50,00%

Certificats

50

53

6,00%

Certificats per a espectacles

0

0

 

Certificats per a bastides

0

0

 

Certificats d'habitabilitat

917

836

-8,83%

ITE

62

82

32,26%

Certificat eficiència energètica

156

127

-18,59%

Col·laboracions tècniques

2

1

-50,00%

Consultes tècniques i diligències

0

0

 

Assessoria i gestió econòmica

0

0

 

Amidaments d'edificació

3

3

0,00%

Amidaments de terrenys i solars

0

1

 

Delimitar i/o replantejar edificacions

0

1

 

Delimitar i/o replantejar terrenys i/o solars

0

1

 

Amidaments d'unitats d'obra (plànol obra)

1

0

-100,00%

TOTAL

2.096

2.018

-3,72%