Actualitat

Vés enrere

Tindré un fill o una filla!

Imatge decorativa

Tenir un fill o una filla marca tant la vida laboral com la vida professional de tota persona, indistintament tant per l’home com per la dona. Aleshores, les qüestions més habituals dels col·legiats/des són: què faig amb les obres en execució si agafo el permís de paternitat/maternitat (assalariats) / interrupció de l'exercici professional per tenir un fill/a (lliberals); o he de deixar de treballar per risc de l’embaràs?.

Davant aquestes situacions hi ha dues vies:

1. Renunciar a l’obra, si interessa deixar l’obra i desvincular-se totalment.

2. Que un altre col·legiat assumeixi l’obra durant el període d’interrupció de l’exercici professional per tenir un fill o una filla.

Si decidim escollir la segona opció es tindran en compte les següents recomanacions:

- El tècnic que serà pare o mare ha de comunicar per escrit a tots els agents (promotor, constructor, altres tècnics), i aquests signar-ho com a rebut, que:

a) Durant un període de temps el tècnic no estarà present a l’obra per a la seva execució (si es sap determinar dates sinó deixar-ho en obert), i fer constar el motiu.

b) El nou tècnic que assumeix l’obra durant aquest període és "xxxxx" (nom de l'arquitecte tècnic que assumirà l'obra). El presenta i l’informa de la situació de l’obra.

c) Durant aquest període d’interrupció de l’exercici professional, no es pot tenir cap tipus de vinculació amb l’obra (ni personar-se, ni signar cap document, etc.)

- El nou tècnic hauria de visar/registrar una col·laboració tècnica, per tal de comunicar a la companyia asseguradora el treball a realitzar, per si hi ha algun accident laboral o dany material durant la seva intervenció i tenir cobert el seu exercici professional.

- Finalitzat el citat període, el col·legiat es reincorporarà a l’obra, havent parlat amb el col·legiat que l’ha substituït per tal que l’informi de la situació actual de l’obra. En el supòsit, que no es determinés la data de reincorporació en l’escrit de comunicació, s’hauria de comunicar amb uns dies d’antelació la seva reincorporació a tots el agents, i parlar amb el tècnic que l’ha substituït per tal que l’informi de la situació actual de l’obra.

Aquest procediment també és d’aplicació quan un tècnic té una incapacitat transitòria per malaltia (per exemple: es trenca una cama).

 

Més informació a:  secretaria@apatgn.org