Actualitat

Vés enrere

Competències com a funcionari municipal

imatge decorativa

A l’administració pública el personal funcionari es classifica en els grups A, B i C, segons la titulació exigida per al seu accés, essent el grup A el més elevat, el qual a la vegada està dividit en dos subgrups, A1 i A2.

Sovint es planteja el dubte de si els aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers de l’edificació poden accedir al subgrup A1 o només al subgrup A2.

Actualment l’article 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 de octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic respon aquesta qüestió i disposa textualment: “Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo (A) se exigirá estar en posesión del título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la ley exija otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta. La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las  características de las pruebas de acceso”.

Per tant, segons aquesta normativa si es disposa del títol de GRAU en arquitectura tècnica o enginyeria de l’edificació es podria accedir al grup A, tant al subgrup A1 com al subgrup A2, sempre que les funcions del lloc de treball estiguin relacionades amb els coneixements propis de l’arquitectura tècnica. Així, l’accés a un o altre subgrup ja no depèn tant d’una titulació determinada sinó de les funcions concretes del lloc de treball o de les característiques de les proves d’accés.

El problema és que el títol de grau únicament el disposen aquells que hagin cursat un pla d’estudis posterior a l’entrada en vigor del RD 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials o hagin cursats els crèdits corresponents per obtenir el títol de grau. Per això, la Disposició Transitòria tercera de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, preveu que mentre no es generalitzi la implantació dels nous títols universitaris el Subgrup A1 estarà integrat per l’antic Grup A (llicenciats, enginyers i arquitectes) i el Subgrup A2 per l’antic Grup B (diplomats, arquitectes tècnics i enginyers tècnics).

En base a aquesta Disposició Transitòria algunes administracions han allargat la limitació als arquitectes tècnics per accedir al subgrup A1, fet que ocasiona alguna disfunció entre la jerarquia i les categories de l’Administració i les titulacions sorgides del pla de Bolonya.